O firmie


Elewacja budynku to jakby kropka nad przys?owiowym „i”. Pozwala wydoby? z budynku jego charakter i nada? mu indywidualny wygl?d.
Wygl?d domu to jednak nie g?ówne, a w ka?dym razie nie jedyne zadanie jakie ma do spe?nienia. Elewacje pe?ni? bowiem przede wszystkim funkcj? ochronn? i termoizolacyjn?. Nowoczesne technologie stosowane w elewacjach to funkcjonalno?? i estetyka. Elewacje budynku musz? by? trwa?e i odporne na uszkodzenia mechaniczne, ale te? równie? odporne na czynniki atmosferyczne co zapewnia im wieloletni okres u?ytkowania. To wizytówka domu i gwarancja jego funkcjonalno?ci.

Obszar naszego dzia?ania to ca?e województwa wielkopolskie i mazowieckie, wszystkich Klientów z tych regionów serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jeste?my firm? z ponad 10 letnim do?wiadczeniem i du?? znajomo?ci? rynku, dlatego te? mo?emy zaoferowa? sprawdzone rozwi?zania w atrakcyjnej cenie. Jeste?my firm? z tradycjami, która zatrudnia prawdziwych profesjonalistów i fachowców z du?? wiedz? i umiej?tno?ciami.

Korzystamy z najnowszych rozwi?za? i sprawdzonych systemów takich firm jak Weber, Kabe, Ceresit, Caparol, Kreisel.
Wykonali?my wiele prac, mi?dzy innymi w takich miastach jak Konin, Ko?o, Turek, S?upca, Warszawa czy Pozna?.

Oferujemy kompleksowe realizacje zlece?, ocieplenia, tynki akrylowe, silikatowe oraz silikonowe, ramki przyokienne oraz bonie na elewacjach. Wykonujemy zarówno elewacje domów jednorodzinnych jak i budynków biurowych, podejmujemy si? te? wykonania prac elewacyjnych na osiedlach deweloperskich.
W sezonie zimowym oferujemy równie? prace z zakresu wyko?czenia wn?trz - p?yty karton gips, szpachlowanie, malowanie oraz tynk mozaikowy.
Dla nas klienci i ich satysfakcja s? najwa?niejsze. Zadowolony klient jest najlepsz? reklam? firmy. W realizowanych zleceniach dbamy o ka?dy szczegó?, daj?c gwarancj? na wykonane prace. Jeste?my p?atnikiem VAT.
W pracach elewacyjnych wykorzystujemy maszynowe ci?cie p?yt, co pozwala zaoszcz?dzi? materia? i zwi?ksza jako?? tworzonej elewacji. Posiadamy specjalistyczny, dobrej jako?ci sprz?t, oraz wspó?pracujemy z najlepszymi dostawcami materia?ów budowlanych. Pracujemy na materia?ach powierzonych i w?asnych, oferujemy naszym Klientom pomoc w doborze materia?ów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Ch?tnie odpowiemy na wszelkie pytania i w?tpliwo?ci jak równie? przygotujemy ofert? dopasowan? do potrzeb i oczekiwa? nawet najbardziej wymagaj?cych Klientów.